Инспирација и подршка младима – Kанцеларија за младе општине Ивањица

Оснаживање младих кроз иновативне програме и активно учешће у заједници

Kанцеларија за младе општине Ивањица, место где млади налазе подршку, инспирацију и прилике за развој. Наша мисија је да оснажимо младе кроз разнолике програме образовања, каријерне оријентације и креативног изражавања. Радимо на томе да наша заједница буде простор где се сваки млади човек осећа вредновано и оснажено да доприноси друштву. Придружите се нашим иницијативама и будите део промене!

Са оснивањем Министарства омладине и спорта РС

и покретањем појма омладинске политике у Србији, Општина Ивањица је ушла у процес успостављања омладинске политике на локалу. Након усвајања Националне стратегије за младе, касније доношења Закона о младима ушло се у процес оснивања Канцеларије за младе као дела општинске управе, као и израде локалне стратегије за младе, тј. Локалног акционог плана за младе општине Ивањица по препоруци Министарства омладине и спорта. На основу квантитативних и квалитативних метода испитивања потреба младих израђена су два Локална акциона плана за младе, од којих је један реализован, а реализација другог је у току, узимајући у обзир свакогодишњу ревизију потреба, као и стандарде рада канцеларија за младе који су усвојени од стране државне власти. Од стране општине Ивањица усвојена је и буџетска линија за реализацију Локалног акционог плана за младе.

У оквиру Општинске управе Општине Ивањица, у оквиру одељења за друштвене делатности основана је Локална Канцеларија за младе општине Ивањица 11.02.2009. године, преко пројекта Међународне организације за миграције (ИОМ) под називом „Оснаживање људског капитала у Србији кроз активно учешће младих“ у сарадњи са Министарством омладине и спорта..

Мисија

У циљу унапређења положаја младих и одрживог искорака у будућност, локална Канцеларија за младе општине Ивањица ће:

Континуирано

јачати локалне институционалне, организационе, људске и финансијске ресурсе

Унапређивати

инфраструктурне ресурсе са циљем подстицаја развоја

Поштовати

принципе транспарентности рада институција и процеса израде и имплементације развојних програма

Објективно

и благовремено информисати младе о развојним проблемима и програмима

Заснивати

програме подршке унапређењу положаја младих на њиховим аутентичним потребама и уз поштовање родне и социјалне равноправности

Пружати

перманентну организациону, стручну,финансијску и искуствену подршку неопходну у процесу имплементације ЛАПа

Обезбеђивати

механизме за активно уључивање младих како у процес креирања развојних програма,тако и њихове имплемнатције, мониторинга и евалуације

Перманентно

подизати ниво осетљивости заједнице на проблеме младих и подстицати учешће пословног и невладиног сектора на њиховом ублажавању

Градити

активне и одрживе облике међуопштинске и регионалне сарадње у области одрживог развоја заједнице

Кроз кораке планиране мисијом,

а у циљу остварења праваца и приоритета у Локалном акционом плану за младе општине Ивањица Канцеларија за младе општине Ивањица постигла је веома добре резултате за које су јој додељене и три награде „МЛАДГРАД“ коју додељује Министарство омладине и спорта РС, Министарство за државну управу и локалну самоуправуи Грађанске иницијативе, за најбољу Канцеларију за младе у Србији, а општина Ивањица за општину која системски води бригу о младима.
Канцеларија за младе je, не само сервис чије се услуге могу добити, већ и место где млади учествују у креирању, планирању и вођењу активности.
Потенцијални корисници КЗМ су ученици основних и средњих школа, студентска омладина, деца која живе у ученичким и студентским домовима, невладине организације, удружења младих, омладинске организације, ромска удружења, особе са инвалидитетом.