Подели на:
Новости

Програм радне праксе за младе на територији општине Ивањица

Поштовани,

Центру за радно ангажовање Ивањица на конкурсу који је расписала Општина Ивањица, а од средстава планираних Програмским буџетом локалне Канцеларије за младе општине Ивањица за 2023. годину, додељена су средства за реализацију Програма радне праксе за младе на територији општине Ивањица.

Позивамо све заинтересоване послодавце из јавног, приватног и цивилног сектора који имају потребу за ангажовањем практиканата да нам доставе информације о броју и профилу практиканата који су им потребни.

Пријаве слати на мејл kzm.ivanjica@hotmail.com. Позив је отворен до петка 12.05.2023. године.

Програм радне праксе је организовани програм стажирања базиран на тројном уговорном односу између Центра за радно ангажовање младих, супервизора на локацији обављања праксе (послодавца) и практиканата. Током овог програма практиканти раде и уче у високо стручном окружењу које је усмерено ка сталном усавршавању. Они прате пословање предузећа и институција и увиђају како се теоретско знање стечено у школи може применити на делу. Захваљујући тесној сарадњи са локалним послодавцима, Центар за радно ангажовање младих је у могућности да младима пружи избор радних места у бројним областима кроз програм радне праксе.

Ladies and gentlemen,

To the Ivanjica Work Engagement Center at the competition announced by the Municipality of Ivanjica, and from the funds planned by the Program budget of the local Office for Youth of Municipality Ivanjica for 2023. year, funds have been allocated for the implementation of the Youth Work Practice Program in the territory of Ivanjica Municipality.

We are calling on all interested employers from the public, private and civil sector who have a need for engaging interns to provide us with information regarding the number and profile of required interns.

Send your applications to kzm.ivanjica@hotmail.com . The invitation is open until Friday 12.05.2023. The year of the year.

The Work Internship Program is an organized internship program based on a triple contractual relationship between the Youth Work Engagement Center, the on-site practice supervisor (employer) and interns. During this program, interns work and learn in a highly professional environment that is geared towards constant improvement. They monitor the business of companies and institutions and see how theoretical knowledge gained in school can be applied in action. Thanks to close co-operation with local employers, the Youth Work Engagement Center is able to provide young people with a choice of jobs in numerous areas through a work practice program.

Још објава

Индивидуални разговори/савертовањаа

Поштовани, На конкурсу за Подизање капацитета Регионалних иновационих сатартап центара у сарадњи са Научно технолошким парковима, који је расписао Фонд…